Vuosikertomus 2021

 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

 

Vuosi 2021 jatkui samanlaisena poikkeuksellisena kuin edellisenä vuonna koronapandemian vuoksi. Toimintamme pyrittiin jatkamaan mahdollisimman normaalisti vuosikokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman puitteissa. Toimintamme perusajatus tukea Afrikan kuurojen kouluja on säilynyt koronarajoituksista huolimatta. Yhteydenpito niihin kouluihin on ollut ilahduttavan aktiivista ja olemme saaneet päivitettyjä tietoja koulujen kuulumisista.

 

Kuurojen Lähetyksen suorat lahjoittajat ja säännöllisesti taloudellista tukea antavat kummit ovat olleet arvokkaita näinä vaikeina aikoina. Kuurojen Lähetyksen perinteiset toimintamuodot kuten lähetyspiirit ja erilaiset tapahtumat sekä myyjäiset on jouduttu lähestulkoon kokonaan perumaan koronarajoitusten vuoksi. Niistä saadut tulot ovat jääneet vähäisiksi.

 

Vuotta 2021 kuvaa parhaiten etätapaamiset ja hybridikokoontumiset sekä somekanavilla tiedottamiset Afrikan kuulumisista. Kukaan ei jäänyt yksin, vaan olemme voineet olla yhdessä jakamalla tietoja eri tavoin. Yhteydenpito toisiin ihmisiin on kullanarvoinen asia tänä päivänä. Rukouksin muistamme niitä Kuurojen Lähetyksen ystäviä, joita emme tavoita teknisin yhteydenpitovälinein.

 

Syksyllä Kuurojen Lähetys teki toimeksiantosopimuksen Irja Seilolan kanssa, mikä tuo suurta helpotusta hallituksen työskentelyyn juoksevien asioiden hoidossa. Näin hallituksella on työrauhaa paneutua kehittämistyöhön esimerkiksi selkeään tiedottamiseen eri somekanavilla ja kotisivuilla.

 

 

HÄLSNINGAR FRÅN ORDFÖRANDEN

 

På grund av Coronapandemin fortsatte år 2021 som ett exceptionellt år. Vårt syftet var att fortsätta verksamheten så normalt som möjligt, inom ramen för den verksamhetsplan som godkändes vid årsmötet. Grundidén, att stödja dövskolorna i Afrika, har kvarstått trots Coronarestriktionerna. Kommunikationen med dessa skolor har varit härligt aktiv och vi har fått uppdaterad information om hur det går för skolorna.

De direkta givarna av De Dövas Mission och de faddrar som regelbundet ger ekonomiskt stöd har varit värdefulla i dessa svåra tider. De traditionella verksamhetsområdena såsom missionskretsar och olika evenemang samt basarer, har nästan helt ställts in på grund av Coronarestriktionerna. Intäkterna från dem har varit begränsade.

År 2021 illustreras bäst av distansmöten och hybridsammankomster, samt hälsningar från Afrika på sociala medier. Ingen lämnades ensam. Vi har kunnat vara tillsammans genom att dela information på olika sätt. Att kommunicera med andra människor är guldvärt idag. Vi minns med böner de vänner av De Dövas Mission, som vi inte kan nå med tekniska kommunikationsmedel.

I höstas undertecknade De Dövas Mission ett sammarbetsavtal med Irja Seilola. Det underlättar mycket styrelsens arbete och med att sköta de löpande ärendena. På så sätt får styrelsen tid att fokusera på utvecklingsarbetet, till exempel att informera på olika sociala medier och webbplatser.

 

Kristiina Hovi

Puheenjohatja, Ordförande